Till umu.se

Organisation

Fakultetens verksamhet leds av vår dekanus, Mikael Elofsson, som också är ordförande för fakultetsnämnden.

Nämnden ansvarar för teknisk och naturvetenskaplig forskning, utbildning på forskarnivå, samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Fakultetsnämndens ledamöter, utom representanter för studenterna, utses genom val. Till sin hjälp har fakultetsnämnden olika utskott och kommittér som förbereder ärenden.