HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnet industridesign

Forskarutbildning är ett av de viktigaste sätten för högskolor att förbereda framtiden för sina ämnen. Inom området för design är emellertid forskarutbildning i detta syfte något tämligen nytt.

Av tradition har denna verksamhet tillgodosetts genom konstnärlig utveckling och genom det kontinuerliga utvecklande av ämnet och hantverket som yrkeskicklighet och praktik kan bidra med. Trots att det finns en lång tradition av forskning om design som ämne vid de konstvetenskapliga institutionerna, t.ex. designhistoria och kritik, har konst- och designskolorna först på senare tid börjat utbilda forskare. Den första doktoranden som utexaminerades från Designhögskolan i Umeå försvarade sin avhandling i oktober 2012. Men under de senaste decennierna har en betydande uppbyggnad av forskningen vid konst- och designskolor ägt rum, både nationellt och internationellt.

Design är en konstnärlig verksamhet. För att använda forskning och forskarutbildning för att främja och fördjupa kunskaperna om och förståelsen för design krävs det därför både akademisk och konstnärlig exakthet, skärpa och kontextuell medvetenhet. Forskning om design inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till konstnärligt experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden.

I vårt forskningsprogram Prototyping practices undersöker vi exempelvis framväxande former av design som motsvarar radikala förändringar av designpraktikens grundvalar och villkor. Inom detta program ställer vi bland annat följande frågor: Hur kan framtiden te sig för användarcentrerad design när design inte (bara) är en yrkesverksamhet som bedrivs i ateljéer utan en kontinuerlig social verksamhet som äger rum mitt i vardagslivet? Hur skulle en kritisk designpraktik utformas som är inriktad på att lyfta fram kontroversiella frågor och problem snarare än att åstadkomma effektiva lösningar? Eller, vad händer om design inte längre är knuten till industriella former av massproduktion utan i stället ägnar sig åt lokal, småskalig produktion med hjälp av 3D-utskrifter och liknande framväxande tekniker?

Vår forskarutbildning handlar om att förstå de nuvarande och framtida grundvalarna för designpraktik. Genom forskarutbildningen vid Designhögskolan vid Umeå universitet utvecklar formgivarna avancerade färdigheter i utformandet av praktiska, teoretiska och metodiska bidrag till området för design, som kommer att forma ämnet under de kommande decennierna.


Aktuell avhandling

Starkare!  Snabbare! Men bättre med ny teknik?

Starkare! Snabbare! Men bättre med ny teknik?

Teknikens framsteg sker med en sällan skådad hastighet – samtidigt som teknikprylarna krymper och kommer allt närmare våra kroppar. De flätas samman med många delar av våra liv, men hamnar också mellan oss själva och upplevelsen av den fysiska miljön omkring oss. Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier. Det visar Rouien Zarins avhandling vid Designhögskolan, Umeå universitet. Läs hela nyheten

Aktuellt

Designhögskolan i topp på världsrankningen

Både prestigefyllda Red Dot Institute och iF rankar Designhögskolan vid Umeå universitet som bästa designutbildning i Europa och världen. Skolans verkstäder, närhet till lärarna och mycket samarbete med företag och industri lyfts av studenterna själva fram som orsaker till att deras skola lyckas så bra. Läs hela nyheten

Studierektor

Brendon Clark
Institutionen Designhögskolan/Umeå Institute of Design
901 87 Umeå 

Tel:  +46(0)90-786 63 54

Kontaktformulär