HeadlineImage

Forskarutbildning i ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi

Forskningen vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap spänner över ett brett område inom forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Hos oss finns 32 doktorander. Drygt 20 av dem kommer från utlandet: Tyskland, Kina, Spanien, USA, Danmark, Finland, Polen, Brasilien, Tjeckien, Italien, Frankrike, Island och Japan.

Vi arbetar med allt ifrån biogeokemiska, hydrologiska och geomorfologiska processer till olika organismers evolution, kemiska sammansättning, beteende, samspel och spridning. Vi studerar också biologisk mångfald inom många olika artgrupper och effekter av mänsklig intervention, hur olika naturtyper samverkar och hur landskapet ser ut och har sett ut i ett historiskt perspektiv.

Vi använder ett brett spektrum av metoder, till exempel matematisk modellering, experiment i laboratorium och i fält och långsiktig miljöövervakning. Skalan varierar från den molekylära till den globala. Vår forskning har en tonvikt på nordliga ekosystem men berör även ekosystem på andra breddgrader samt frågeställningar av världsomspännande betydelse.

Vi försöker förstå hur ekosystem fungerar utan människans inblandning samt hur verksamheter som skogsbruk, flödesreglerande dammar i vattendrag, föroreningar, överfiskning, främmande organismer och ekologisk restaurering har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i bland annat fjäll, skogar, sjöar, älvar och hav.

Effekter av globala klimatförändringar är ett viktigt forskningsfält, oavsett om de är naturliga eller orsakade av människan. Två större projekt om havet och om restaureringsekologi har klimatförändringar som ett övergripande tema. Verksamheten vid forskningsstationen i Abisko är också i stor utsträckning inriktad mot förändringar i klimat.

Forskningen bedrivs inom mer eller mindre starkt organiserade forskargrupper och sker i samarbete med många andra forskare och institutioner världen över. Vår forskning om ekosystemförändringar har identifierats av fakulteten som en särskilt stark forskningsmiljö.

Forskning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap:

http://www.emg.umu.se/forskning/


Aktuell avhandling

Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

Spår av en historisk renskötsel är fortfarande synliga efter 100 år

Nu när julen närmar sig förknippar många renar med de hjälpsamma djuren som drar tomtens släde. Men renar är även djur som har påverkat ekosystemen i Sveriges fjäll och skogar i århundraden. Dessa spår efter en historiska markanvändning har Dagmar Egelkraut använt som experiment i sin avhandling för att förstå vilka processer som leder till förändringar eller stabilitet hos vegetationen. Läs hela nyheten

Forskningsnyhet

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

Den globala variationen i kolets kretslopp i sjöar får sin förklaring

Det finns slående regionala skillnader för hur flödet av kol ser ut i sjöar. Ett internationellt team lett av ekologen David Seekell vid Umeå universitet beskriver de processer som skapar skillnaderna, vilket ger nya insikter i sjöarnas roll i kolets globala kretslopp. Tidskriften Limnology & Oceanography: Letters har publicerat resultaten. Läs hela nyheten

Studierektor

Ryan Sponseller
institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap/Department of Ecology and Environmental Science

Tel:  +46(0)90-786 65 50

Kontaktformulär